خطوط لوله شریانهای حیاتی در صنعت نفت و گاز هستند و با توجه به هزینه بسیار زیاد احداث آنها، بعنوان یکی از زیر ساختها و سرمایه های ملی هر کشوری محسوب می گردند. و حفاظت از این سرمایه بزرگ ملی بسیار حیاتی است.از آنجاییکه این خطوط عموما زیر زمین مدفون هستند برای تشخیص و بازرسی عیوب این خطوط تجهیزات خاصی مورد نیاز است که به آنها توپک هوشمند ( پیگ هوشمند ) یا INTELIGENT PIG گفته میشود . شرکت آرکالاین (آرکا خط لوله نفت و گاز) به صورت تخصصی در زمینه بازرسی خطوط لوله انتقال سیالهای حامل انرژی، همچون نفت، گاز و فرآورده با استفاده از توپکهای هوشمند فعالیت می نماید و تا کنون پرسنل متخصص این شرکت توانسته است از سال ۱۳۸۳ پروژه های متعددی را در زمینه توپکرانی هوشمند (پیگرانی هوشمند) از انواع مختلف HR-MFL, TFI, CALIPER, GEO PIG خطوط لوله با موفقیت به انجام برساند.